Otakar Franěk

5. května 66

Milovice 289 24

Telefon: 608 645 363

E-mail: Otakar.Franek@seznam.cz

Ic: 11280395